Tájékoztatók a békéltető testületi eljárással kapcsolatbanGyakori kérdések, válaszokGyakori kérdések és válaszokTagok

Tájékoztatók a békéltető testületi eljárással kapcsolatban

  1. Tájékoztató a 2012. július 29. után indított ügyekben (80 KB)
  2. Tájékoztató a 2012. július 29. előtt indított ügyekben (80 KB)

Gyakori kérdések, válaszok

  1. A 2015. szeptember 11. után indított ügyek kérdései, válaszok (164 KB)
  2. A 2012. július 29. után indított ügyek kérdései, válaszok (52 KB)
  3. A 2012. július 29. előtt indított ügyek kérdései, válaszok (50 KB)

Gyakori kérdések és válaszok

Így indíthat nálunk eljárást!

Legfontosabb tudni valók a Budapesti Békéltető Testületről

1. Hol adhatok be kérelmet?

A fogyasztói jogviták elbírálásában hatáskörrel rendelkező Budapesti Békéltető Testülethez várunk minden fogyasztót, aki bírósági eljárás helyett, szeretné ha ügyét gyorsan, ingyenesen elbírálnák. Ehhez nem kell mást tenniük, mint kitölteni a „kérelem békéltető testületi eljárás lefolytatására” című formanyomtatványt és elhozni a megfelelő dokumentumokat székhelyünkre (1016 Budapest, Krisztina Krt. 99. III. 310.). Amennyiben úgy kényelmesebb fel lehet adni a kérelmet és a mellékleteket postán a 1253 Budapest, Pf.: 10 címre. Emellett lehetőség van a kérelmek beadására elektronikusan a bekelteto.testulet@bkik.hu címen, illetve a www.bekeltet.hu honlapon (itt a „Kérelem menüpontban). Továbbá el lehet indítani az eljárást Faxon is a 06 1 488 21 86 szám segítségével. Ha egyéb kérdésük van az eljárás menetéről, lehet érdeklődni a 06 1 488 21 31 telefonszámon is.  Az online vitarendezési platformmal kapcsolatban felmerült kérdésekkel 06 1 488 2033 telefonszámon lehet hozzánk fordulni.

2. Melyik jogszabály vonatkozik a Budapesti Békéltető Testület eljárására?

Az eljárással kapcsolatos szabályokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény állapítja meg.

3. Ki kezdeményezhet békéltető testületi eljárást?

Fontos, hogy a békéltető testületek eljárását kizárólag fogyasztónak minősülő személy kezdeményezheti. Fogyasztónak általában azok a természetes személyek minősülnek, akik önálló foglalkozásuk vagy üzleti, gazdasági tevékenységi körükön kívül eső célból járnak el. A békéltető testületi eljárás szempontjából azonban fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Ennek megfelelően vállalkozásnak az minősül, aki önálló foglalkozása vagy üzleti, gazdasági tevékenységi körébe eső célból jár el.

4. Mi az eljárás megindításának feltétele?

Ki kell emelni emellett, hogy a fogyasztó a Testület eljárását csak akkor kezdeményezheti, ha már előzetesen megkísérelte a fogyasztói jogvita rendezését, és a vita megkísérlésének tényére vonatkozóan bizonyítékkal rendelkezik és azt becsatolta.

5. Mire terjed ki a Budapesti Békéltető Testület hatásköre?

A fentieknek megfelelően a Budapesti Békéltető Testület hatásköre, csak a fogyasztó és vállalkozás között fennálló fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésére terjed ki.  Fogyasztói jogvitának minősül a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy.

6. Visszavonhatom a kérelmemet az eljárás megindulását követően?

Ha panaszos megindította az eljárást, de később felmerülő bármilyen egyéb körülmény miatt meggondolná magát, nincs mitől tartani, mivel a kérelem bármikor, következmények nélkül visszavonható. Így ha például a panaszolttal sikerül megegyezni a kérelem benyújtása után, nem kell mást tenni, mint ezt írásban jelezni a fenti elérhetőségek valamelyikén és az eljárást megszüntetésére kerül sor.

7. Meddig tart az eljárás átlagosan és mennyibe kerül?

Amennyiben a fogyasztó a kérelmét nem vonja vissza és az eljárás elindul, átlagosan, körülbelül 60-90 nap alatt bírálunk el egy ügyet. Ez a bírósági eljárásnál lényegesen gyorsabb, eljárásunk pedig díjmentes.

Az ügyek elbírálását a Testület tagjai végzik, akik a legkülönbözőbb területeken szerzett tapasztalataikkal és szakértelmükkel segítik a fogyasztókat és a vállalkozásokat jogvitájuk rendezésében.

8. Pártatlanul jár el a Budapesti Békéltető Testület az ügyemben?

A békéltető testület tagjainak függetlennek és pártatlannak kell lenniük. Ennek megfelelően nem lehetnek sem a fogyasztóknak, sem a vállalkozásoknak a képviselőjük. Eljárásuk során utasításokat nem fogadhatnak el. Emellett teljes titoktartási kötelezettség terheli, minden olyan tény vagy adat tekintetében, ami a testület működése során jut tudomásukra. Minderről a tagok kijelölésük elfogadásakor írásbeli nyilatkozatot tesznek.

9. Hol és hogyan döntik el az ügyemet?

A tagok eljáró tanácsban segítenek a fogyasztó és a vállalkozás között egyezséget kieszközölni. Ennek érdekében meghallgatást tartanak, ahova meghívást kap a vállalkozás képviselője és a fogyasztó is. A meghallgatás célja egyezség létrehozása a felek között, egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a vállalkozás nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte. Azonban ha, a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott, a fogyasztói kérelem megalapozottsága esetén a testület ajánlást hoz. Emellett előfordulhat, hogy az ügy megszüntetésre kell, hogy kerüljön, illetve a fogyasztói kérelem megalapozatlansága esetén elutasító döntés születik.

Az egyezség és a kötelezést tartalmazó határozat végrehajtása kötelező, ha mégis elmaradna a teljesítés, akkor a fogyasztó kérheti a bírósági végrehajtási záradékkal történő ellátást.

10. Tagja a Budapesti Békéltető Testület valamilyen vitarendezést elősegítő hálózatnak?

A Budapesti Békéltető Testületet az Európai Bizottság nyilvántartásba vette, mint a fogyasztók és vállalkozások közötti viták elbírálására hivatott alternatív vitarendezési fórumot. Az Európai Bizottságnak a fogyasztói alternatív vitarendezési fórumokról (békéltető testületekről) vezetett uniós jegyzéke a következő internetes linkeken tekinthető meg:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2 ,

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.printFullADRAsPdf .

A Budapesti Békéltető Testület tagja a FIN-Net-nek, az Európai Gazdasági Térség (Európai Unió, továbbá Izland, Liechtenstein és Norvégia) területén működő európai uniós hálózatnak, amely a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatók közötti határon átnyúló pénzügyi viták alternatív vitarendezésének elősegítése érdekében jött létre.

Emellett a Testület tagja az Európai Bizottság által létrehozott, online vitarendezési kapcsolattartó pontok hálózatának is. Minden európai uniós tagállam, így Magyarország is köteles online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az online vitarendezési eljárással kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Testület látja el. Itt kell megjegyezni, a határon átnyúló ügyek kapcsán, hogy Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület kizárólagos illetékességgel rendelkezik a határon átnyúló, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből fakadó fogyasztói jogviták elbírálására (a pénzügyi tárgyú ügyek kivételével).

A Testület egyúttal tagja a TRAVEL-NET hálózatnak is. Ennek célja, hogy elősegítse a fogyasztói alternatív vitarendezéshez való hozzáférést az európai uniós fogyasztók számára – különösen a határon átnyúló vitákat illetően – az utazási ügyek esetében, és segítsen többek között annak kiderítésében, megtalálásában, hogy az adott fogyasztói jogvitára melyik uniós tagállam békéltető testülete rendelkezik hatáskörrel.

Tagok

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
tagjainak listája

Név Felsőfokú végzettség Szakterület
dr. Borboly István jogász kereskedelmi és szolgáltatási ügyek
dr. Geönczeöl Csaba jogász kereskedelmi és szolgáltatási ügyek
dr. Inzelt Éva Veronika jogász kereskedelmi és szolgáltatási ügyek
dr. Kádár Kinga jogász kereskedelmi és szolgáltatási ügyek
dr. Kolyvek Antónia jogász kereskedelmi és szolgáltatási ügyek
dr. Kott Andrea jogász kereskedelmi és szolgáltatási ügyek
Merényiné dr. Komáromy Melinda jogász kereskedelmi és szolgáltatási ügyek
dr. Ondrusek Eszter jogász kereskedelmi és szolgáltatási ügyek
dr. Pálfi Nándor jogász kereskedelmi és szolgáltatási ügyek
Szűcsné dr. Osztoics Irén közgazdász, üzemgazdász kereskedelmi és szolgáltatási ügyek